Kundenservice Seniorenbettenhaus.de

Hulp nodig bij uw bestelling?

Bel gratis:

0850-030506

7 dagen per week van 9 - 21 uur

Winkelwagen

0 item € 0,00

My Cart -

0 item

Algemene voorwaarden levering & montage

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Seniorenbeddenwinkel.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Seniorenbeddenwinkel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van Seniorenbeddenwinkel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 Aanbiedingen en betalingen

2.1 Alle aanbiedingen van Seniorenbeddenwinkel.nl zijn vrijblijvend en Seniorenbeddenwinkel.n behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging vanuit Seniorenbeddenwinkel.n van een door u verstrekte opdracht per e-mail is verstuurd naar het door u opgegeven e-mail adres. U en Seniorenbeddenwinkel.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan u is verzonden.

2.3 Seniorenbeddenwinkel.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien u, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief bezorgkosten.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Seniorenbeddenwinkel.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.7 Betaling dient netto contant plaats te vinden bij levering of per vooruitbetaling op bankrekeningnummer 573460450 ten name van Seniorenbeddenwinkel.nl.

Artikel 3 Levering

3.1 De door Seniorenbeddenwinkel.nlopgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2. U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking staan of aan u ter hand worden gesteld.

3.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van u nadat Seniorenbeddenwinkel.nl u heeft verwittigd. U zult in dat geval alle aanvullende kosten en een voorschotbetaling verschuldigd zijn.

3.4 Seniorenbeddenwinkel.nl doet geen leveringen naar de waddeneilanden.

3.5 Bij bezorging van meubels is de montage inbegrepen. Deze service vervalt indien het product niet te plaatsen is door:

  • Het niet kunnen bereiken van de gewenste plek doordat de pakketten niet door een trapgat passen.
  • Onvoldoende ruimte op de plek van montage. Houd altijd de opgegeven buitenmaten +5cm aan. 

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

4.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Seniorenbeddenwinkel.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 5 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Seniorenbeddenwinkel.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2 Seniorenbeddenwinkel.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Seniorenbeddenwinkel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Seniorenbeddenwinkel.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Seniorenbeddenwinkel.nl te retourneren. U zult in dat geval alle aanvullende retourkosten verschuldigd zijn. Producten welke buiten het reguliere assortiment op de website op bestelling besteld en vervaardigd zijn, zijn van ontbinding uitgesloten. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd en in nieuwstaat zijn.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Seniorenbeddenwinkel.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Seniorenbeddenwinkel.nlgehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Seniorenbeddenwinkel.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

9.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

9.2 Seniorenbeddenwinkel.nl behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te passen.